Pre­ven­ti­va Ja­ho­vi­će­va je po­me­nu­ti za­hvat ura­di­la u ta­j­nos­ti još prije vi­še od de­set go­di­na, ka­da je to u Sr­bi­ji bi­lo rije­t­kost, a ko­štao je oko 15.000 €

Emi­na Ja­ho­vić je me­đu pr­vi­ma s jav­ne sce­ne ugra­di­la pr­sten oko že­lu­ca, i to prije vi­še od de­set go­di­na, po­što se pla­ši­la da se ne ugo­ji, jer je ina­če to­me bi­la sklo­na, sa­zna­je Ku­rir.

U tom pe­rio­du u Sr­bi­ji ni­je to­li­ko bi­la po­pu­lar­na ugra­d­nja pr­ste­na po­mo­ću kog se za kra­t­ko vre­me do­la­zi do ideal­ne te­ži­ne. Ja­ho­vi­će­va je taj za­hvat izve­la u ta­j­nos­ti, ali je Ku­rir ipak do­šao do sa­zna­nja o to­me.

– Na po­če­t­ku pje­va­č­ke ka­ri­je­re Emi­na je že­lje­la mno­go to­ga da pro­mije­ni na svom izgle­du jer je bi­la ja­ko ne­za­do­vo­lj­na.Mi­slim da je ona pr­va jav­na li­č­nost ko­ja je ura­di­la pr­sten oko že­lu­ca ka­ko bi se osi­gu­ra­la da se ni­kad ne ugo­ji. Prije to­ga je mo­ra­la ko­n­stan­t­no da dr­ži isc­r­plju­ju­će di­je­te i da stro­go vo­di ra­ču­na o uno­su ka­lo­ri­ja. Lje­kar ko­ji ju je ope­ri­sao bio je za­ču­đen nje­nom že­ljom, s ob­zi­rom na to da je bi­la vi­t­ka, ali pri­stao je da ura­di za­hvat. Pos­to­pe­ra­ti­v­ni tok bio je mu­čan, jer je vi­še od tri sedmice stal­no po­vra­ća­la, ali se ka­sni­je to no­r­ma­li­zo­va­lo – ka­že izvor bli­zak pje­va­či­ci.

Ubr­zo po­slije to­ga je na­sta­vi­la sa este­t­skim ope­ra­ci­ja­ma, s tim što je ta­da pre­šla na ko­re­k­ci­ju li­ca.

– Vi­še pu­ta su joj ope­ri­sa­li nos jer ga je stal­no sma­nji­va­la i sta­nji­va­la, ja­go­di­ce je dva pu­ta ra­di­la, usne ta­ko­đe vi­še pu­ta. Sve te in­te­r­ve­n­ci­je su je mno­go ko­šta­le, ali ni­je ža­li­la no­vac, sa­mo da le­po izgle­da. Po­mi­njao se iznos od 20.000 evra u me­di­ji­ma, ma­da je sma­tram da je to mno­go vi­še ko­šta­lo. Sa­mo ope­ra­ci­ja ugra­d­nje pr­ste­na oko že­lu­ca, ka­da je Emi­na to oba­vi­la, ko­šta­la je oko 15.000 evra u pri­vat­nim kli­ni­ka­ma – do­dao je sa­go­vor­nik.

Emi­na ni­je od­go­vo­ri­la na naš po­ziv. Me­đu­tim, pro­na­šli smo je­dan čla­nak iz tu­r­skog ta­bloi­da Bu­gon, u ko­jem se de­ta­lj­no pi­sa­lo o to­me da se Emi­na po­dvr­gla po­me­nu­toj ope­ra­ci­ji, a obja­vljen je 2009. Ta­da se ogla­si­la i Ja­ho­vi­će­va. – Ni­kad ni­sam bi­la de­be­la, imam brz me­ta­bo­li­zam, ak­ti­v­na sam i u mo­joj po­ro­di­ci ne­ma go­ja­znih, pa ne­ma ni­jed­nog ra­zlo­ga da se po­dvr­ga­vam ta­kvim me­to­da­ma mr­ša­vlje­nja. Čak i da ima, ni­ka­kav ba­lon ne bih ugra­di­la u že­lu­dac.

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here